Všeobecné obchodní podmínky

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti  David Klaus – zprostředkovatele ubytování a zástupce hotelu (dále jen „VOP a ZP“), je úprava obchodních podmínek v objednaných službách – zprostředkování a ubytování v ubytovacích zařízeních- hotelech, penzionech, horských chatách apod. Včetně souvisejících služeb, (dále také „pořádaná akce“, „poskytnuté služby“) a průvodcovské nebo delegátské služby dále jen služby průvodce.  VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání. Potvrzením nabídky – Nabídka pro klienta (dále jen „nabídka“) – uznává Objednatel následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

 1. Objednávka a přijetí objednávky

1.1.
Objednávky ubytování včetně souvisejících služeb musí mít formu písemnou (fax, e-mail, SMS). Podpisem nabídky vyjádří Objednatel souhlas se službami, termíny a cenami v něm specifikovaných. Po obdržení potvrzené nabídky se ujednání v ní uvedená stávají pro zprostředkovatele závazná. ZP je povinen služby specifikované v potvrzené nabídce řádně poskytnout a Objednatel tyto odebrat, včetně dodatečně písemně specifikovaných služeb podepsaných oprávněnou osobou Objednatele.

1.2.
Budou-li Objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou ZP i Objednatel povinni postupovat v souladu s ustanovením 1.1. VOP.

 1. Platební podmínky

2.1.
Objednatel je povinen uhradit cenu za služby poskytnuté ze strany ZP, jež jsou specifikovány v potvrzené nabídce včetně těch, které byly objednány dodatečně v souladu s ustanovením 1.2. VOP, a taktéž služby prokazatelně poskytnuté ZP třetím osobám, jež mají přímou souvislost s pořádanou akcí.

2.2.
Objednatel se zavazuje poskytnout ZP zálohu a to ve stanovené výši a v termínu splatnosti. Nebude-li záloha Objednatelem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si ZP právo zrušit sjednanou rezervaci. Rezervační podmínky dle cenové nabídky.  

2.3.
Objednatel se zavazuje uhradit daňové doklady (faktury) do 14-ti dnů od dne objednání služeb, není-li sjednáno jinak. Či podle cenové nabídky.  Reklamace nemá vliv na splatnost daňového dokladu (faktury). Splatnost faktur za služby průvodce je ihned po ukončení zájezdu nebo prohlídky a to v hotovosti, nebo bankovním převodem do 3 pracovních dnů na účet. 

2.4.
Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet ZP, jež je uveden na daňovém dokladu (faktura).

2.5.
Po dohodě s ZP má Objednatel možnost zaplatit za poskytnuté služby hotově či převodem na účet.

2.6.
Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má Objednatel povinnost uhradit ZP vedle dlužné částky též smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

2.7.
ZP si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Objednavatele k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek po splatnosti.

 1. Storno podmínky

3.1.

 1. A)
  Dojde-li ze strany Objednatele ke stornování potvrzené nabídky dle článku 1. VOP, zavazuje se Objednatel zaplatit ZP odpovídající pokutu tak, že:
 • storno objednávky ve lhůtě od 0 dnů do 24 hodin včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení 90-ti% sjednané ceny,
 • storno objednávky ve lhůtě od 1 do 2 dnů včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení70-ti% sjednané ceny,
 • storno objednávky ve lhůtě od 2 do 7 dnů včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení 50-ti% sjednané ceny,
 • storno objednávky ve lhůtě od 7 do 14 dnů včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení 40-ti% sjednané ceny,
 • storno objednávky ve lhůtě od 14 a více dní včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení 35% sjednané ceny,

Storno speciálních akcí, eventů a Oktoberfestu:  

 • storno objednávky ve lhůtě od 160 do 90 dní včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení 50-ti% sjednané ceny,
 • storno objednávky ve lhůtě od 90 do 60 dní včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení 70-ti% sjednané ceny,
 • storno objednávky ve lhůtě od 60 a více dní včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení 100% sjednané ceny,

                                        

 1. B)
  Dojde-li ze strany Objednatele ke změně potvrzené nabídky dle článku 1. VOP v počtu účastníků na stravování či rozsahu objednaných služeb platí, že:
 • snížení počtu osob o 10% a více ve lhůtě méně než 1 den včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce nemá vliv na výši ceny sjednané v potvrzené nabídce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Netýká se apartmánů kempů apod.
 • v případě navýšení počtu osob ve lhůtě méně než 1 den včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce negarantuje ZP 100% plnění požadavků nad rámec sjednaný v potvrzené nabídce. ZP nabídne náhradní řešení.
 1. C) ZP si vyhrazuje právo změnit program, nebo zrušit celý zájezd, pobyt, event, firemní akci, ve lhůtě 60 dní před jejím konání

3.2.
Objednatel je povinen uhradit ZP pokutu dle ustanovení 3.1. VOP do deseti pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky dle ustanovení 3.3. VOP. Nebude-li pokuta řádně uhrazena, je Objednatel povinen zaplatit ZP vedle částky odpovídající pokutě též úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti pokuty do jejího zaplacení.

3.3.
Storno objednávky je nutno učinit ve formě písemné (fax) či elektronické, a to u osoby zařizující dle potvrzené nabídky jeho objednávku, jež je povinna přijaté storno ve stejné formě bez zbytečného odkladu potvrdit.

 1. Reklamace

4.1.
Reklamaci služeb poskytnutých ZP je Objednatel povinen uplatnit u osoby, jež podle potvrzené nabídky zařizuje jeho objednávku, bezodkladně po zjištění nedostatků v místě jejich poskytnutí, tj. v ZP, příp. v písemné (fax) či elektronické formě nejpozději do 3 dnů po skončení pořádané akce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 1. Jurisdikce

5.1.
Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s ubytování včetně souvisejících služeb ZP se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu ZP bez ohledu na sídlo/bydliště druhé smluvní strany.

 1. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek ZP

6.1.
Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek ZP, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

 1. Vyšší moc

7.1.
Není-li ZP při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bezdalšího právo objednávku zrušit, popř. ji přiměřeně změnit. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci není Objednavatel oprávněn uplatňovat vůči ZP žádné sankce či ekvivalentní nároky.

 1. Ostatní ujednání

8.1.
Dojde-li ze strany Objednatele ke změně v počtu účastníků o více než 10%, zavazuje se Objednatel oznámit ZP tuto informaci nejpozději 4 dny před dohodnutým dnem začátku konání akce. Pro tento případ si ZP vyhrazuje právo změnit druh ubytování, počty lůžek na pokoji, (dle kapacitních možností a stavu aktuálních objednávek) a sjednanou cenu. ZP a Objednatel jsou povinni postupovat v souladu s články 1. a 2. VOP.

8.2.
Nedojde-li mezi ZP a Objednatelem ke shodě ve věcech týkajících se Objednatelem dodatečně požadovaných změn, vyhrazuje si ZP právo objednávku zrušit a požadovat od Objednatele úhradu pokuty v souladu s článkem 3. VOP, přičemž sjednaná cena bude odpovídat dohodnuté ceně bez připočtení těch dodatečně objednaných služeb, které byly příčinou zrušení objednávky.

8.3.
Před začátkem akce je Objednatel povinen zkontrolovat objednané ubytování a související služby a zjištěné nedostatky bezodkladně ohlásit odpovědné osobě v souladu s ustanovením 4.1. VOP. Objednatel odpovídá za všechny škody, které prokazatelně vznikly na předmětu nájmu i mimo něj v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, a to i v důsledku činnosti nebo jednání jeho zaměstnanců nebo třetích osob a tuto škodu je povinen na vyzvání uhradit. Objednatel dále odpovídá za bezpečnost účastníků akce a za škodu na jejich zdraví i na majetku. Objednatel je povinen respektovat požadavky ZP na ochranu hotelového majetku.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1.
Veškeré sporné otázky budou ZP a Objednavatel řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

 

 1. 2. Nabídky označené jako – ´´Závazná nabídka´´ (např. rezervace ubytování do 3 pracovních  dnů na přání zákazníka nebo zajištění specifických služeb)  ubytování v kempech, apartmánech a dalších ubytovnách podobného typu jsou zpoplatněny paušální částkou 2. 950,- Kč, a to v připadě neobjednání našich služeb – na základě závazné nabídky. V tomto případě si účtujeme za tyto služby   ´´manipulační poplatek nebo-li storno poplatek rezervace´´ tj.  čas  strávený s tvorbou cenové nabídky, rezervace pobytu u pronajímatele ubytování – apartmánu kempu apod .  V případě zrušení  závázné rezervace v kempu, apartmánu či jiném ubytování do 3 pracovních dnů  a následné objednání ubytování v jiném ubytovacím zařízení naší agenturu je manipulční  snížen na  1500,- nebo po dohodě na 0,- Kč.  Rezervační poplatek je použit jako záloha na objednání nových služeb.   
   

 

VOP nabývají platnosti a účinnosti

   V Praze dne 1.1.2014

 společnost DAVID KLAUS travel manager service – zprostředkovatel